ODREDBE I USLOVI ANGAŽOVANJA

DVORAC D.O.O. Preambula Hvala Vam sto ste odabrali Dvorac rentacar! Dvorac d.o.o je osnovan 2010 godine sa registrovanim sedištem na adresi Nikole Dobrovica 9/4, 11070 Beograd, Srbija. Registrovana je u Agenciji za privredne registre Beograd pod matičnim brojem 20600225. U skladu sa tekućim opštim Odredbama i Uslovima angažovanja (u daljem tekstu: OiU),Dvorac rentacar ima sledeće obaveze ukoliko se zaključi ugovor o iznajmljivanju: • OiU se odnose na Vas, osobu koja plaća najam i sve povezane troškove (a Vi takođe, možete biti vozač), kao i na sve (ostale) vozače koji su izričito navedeni u Ugovoru o iznajmljivanju i stoga su ovlašćeni da upravljaju Vozilom. • Sva lica navedena u Ugovoru o iznajmljivanju su zajednički i lično odgovorni za plaćanje iznosa dospelih na osnovu ugovora. • Vozilo u zavisnosti od Vaših potreba, možete iznajmiti kratkoročno (do 30 dana) ili dugoročno u trajanju od više meseci. Minimalno trajanje najma je jedan dan (24h). • Vozilo može iznajmiti osoba sa najmanje 21 godinom starosti, i važećom vozačkom dozvolom starom najmanje 2 godine. • Ukoliko iznajmljujete kao fizičko lice, troškove najma i sve eventualne dodatne troškove možete platiti gotovinski. • Pravna lica najam plaćaju preko tekućeg računa • Od Vas se očekuje da vozilo vratiti sa istim nivoom goriva koji ste zatekli. Opšte odredbe i uslovi najma / Dvorac Rent a car Dvorac rent-a-car (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo pod sledećim uslovima: 1. Da svojeručno potpiše Ugovor o iznajmljivanju vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora: • da cene i ostale uslove iznajmljivanja vozila rent a car navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora • da ima 21godinu starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine • da prima vozila rent a car u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu • da iznajmljeno vozilo rent a car vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca • da za produženje ovog ugovorenog perioda korišćenja vozila rent a car traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja vozila pokvari ili signalizira kvar na vozilu I najbržim putem obavesti Najmodavca • • da vozilo rent a car uredno održava i čuva za vreme korišćenja • da iznajmljeno vozilo rent a car ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama • da vozila rent a car koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu • da iznajmljeno vozila rent a car ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti • da iznajmljeno vozila rent a car ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova il uređaja na vozilu rent a car • da će snositi troškove utrošenog benzina vozila rent a car 2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac. 3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja). 4. Najmoprimac nije dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila.. 5. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje. 6. Cena najma ne uključuje sledeće rizike: • Oštećenja na iznajmljenom vozilu rent a car van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu i u saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu. • Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu rent a car koja nastane kao posledica udesa. 7. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku. 8. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu rent a car, Najmoprimac je odgovoran za : • štetu učinjenu na vozilu koju je on načinio pod uticajem droga ili alkohola • štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji • štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu • krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno 9. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako: • što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode • što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao • što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije • što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca 10. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu. 11. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila 12. Bilo kakve izmene iz ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane. 13. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu. 14. U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane Najmodavca. 15. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.